top of page

​哈拿团契

        哈拿团契(原哈拿查经班)自成立二十多年来,一直致力于学习圣经的教导,扎根信仰生活在神的话语中;同时也利用各种机会向华人同胞传扬耶稣基督并他钉十字架的福音:为要叫人得生命,并且得的更丰盛。

        哈拿是充满爱的团契,弟兄姐妹彼此相爱,相互扶持,共同成长。我们诚挚邀请主内的弟兄姐妹和慕道的朋友,来和我们一起认识这位又真又活并赐人永恒生命的唯一真神,分享见证神在我们生命中的奇妙作为。

 

        聚会时间:每周二上午10:00-12:00AM

        地点:zoom

         聚会联系人:章秀花姐妹:(603)732-3822; E-mail

                               李淳姐妹:(603)318-8265; E-mail

bottom of page